ورود به بخش استارت آپ ها rocket
# توضیحات دسته بندی دانلود
1 راهنمای دانشجو آیین نامه ها و قوانین download_icon
2 آیین نامه دکتری پژوهش محور آیین نامه ها و قوانین download_icon
3 شیوه نامه اجرایی انضباطی دانشجویان آیین نامه ها و قوانین download_icon
4 آیین نامه همکاری دانشجویی آیین نامه ها و قوانین download_icon
5 آیین نامه انتقال دانشجو از خارج به داخل آیین نامه ها و قوانین download_icon
6 آیین نامه انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی ایران آیین نامه ها و قوانین download_icon
7 شیوه نامه فرصت تحقیقات کوتاه مدت و شرکت در کنفرانس آیین نامه ها و قوانین download_icon
8 شیوه نامه ثبت، سازماندهی و اشاعه پایان نامه آیین نامه ها و قوانین download_icon
9 شیوه نامه ارسال پایان نامه آیین نامه ها و قوانین download_icon
10 روش اجرایی خاتمه تحصیل دانشجویان آیین نامه ها و قوانین download_icon
11 روش اجرایی پذیرش و ثبت نام دانشجویان آیین نامه ها و قوانین download_icon
12 آیین نامه وام ویژه دکتری آیین نامه ها و قوانین download_icon
13 آیین نامه تعیین ظرفیت راهنمایی و مشاوره رساله دکتری آیین نامه ها و قوانین download_icon
14 آیین نامه پشتیبانی از رساله دانشجویان دکتری پژوهش آیین نامه ها و قوانین download_icon
15 آیین نامه جشنواره انتخاب دانشجوی نمونه آیین نامه ها و قوانین download_icon
16 آیین نامه راهنمای نگارش پایان نامه و رساله آیین نامه های وزارتی download_icon
17 قالب نگارش رساله مؤسسه -نهایی فرم های داخلی download_icon
18 فرمت جلد رساله فرم های داخلی download_icon