ورود به بخش استارت آپ ها rocket
دکتر ابوالفضل پهلونلو

دکتر ابوالفضل پهلونلو

رئیس گروه کارآفرینی و ارتباط با جامعه

a.pahlevanloo@rifst.ac.ir  

تلفن: 35425360-051  

مهندس سعید جلالیان

مهندس سعید جلالیان

کارشناس گروه کارآفرینی و ارتباط با جامعه

s.jalalian@rifst.ac.ir  

تلفن: 35425409-051  

دکتر مرتضی محمدی

دکتر مرتضی محمدی

کارشناس مسئول خدمات مشاوره و آموزش تخصصی

m.mohammadi@rifst.ac.ir 

تلفن: 35425405-051