ورود به بخش استارت آپ ها rocket
 دکتر مرضیه حسینی نژاد

دکتر مرضیه حسینی نژاد

رئیس گروه همکاری های علمی بین المللی

m.hoseininezhad@rifst.ac.ir  

تلفن: 35425380-051  

علیرضا ارفع رحیمیان

علیرضا ارفع رحیمیان

کارشناس گروه همکاری های علمی بین المللی

a.rahimian@rifst.ac.ir  

تلفن: 35425338-051  

مهدی پاشاخانی

مهدی پاشاخانی

کارشناس گروه همکاری های علمی بین المللی

m.pashkhani@rifst.ac.ir  

تلفن: 35425382-051