ورود به بخش استارت آپ ها rocket
 دکتر بهروز قرآنی

دکتر بهروز قرآنی

رئیس گروه همکاری های علمی بین المللی

b.ghorani@rifst.ac.ir  

تلفن: 35425380-051  

علیرضا ارفع رحیمیان

علیرضا ارفع رحیمیان

کارشناس گروه همکاری های علمی بین المللی

a.rahimian@rifst.ac.ir  

تلفن: 35425338-051