ورود به بخش استارت آپ ها rocket

- شناسایی مراکز آموزشی و پژوهشی برون مرزی در حوزه غذا، مرتبط با زمینه های مطالعاتی و پژوهشی موسسه

- معرفی موسسه به محققین و دست اندرکاران امر صنعت غذا در سطح بین المللی

- ایجاد ارتباط علمی میان اعضای هیأت علمی موسسه وپژوهشگران در مراکز علمی خارج از کشور

- انجام تمامی مکاتبات انگلیسی زبان موسسه

- برگزاری کنفرانس های علمی و کارگاه های علمی بین المللی برنامه ریزی شده توسط موسسه

- دعوت و هماهنگی برای حضور پژوهشگران و اساتید صاحب نام خارج از کشور با هدف ارائه سخنرانی علمی در موسسه

- ایجاد هماهنگی برای حضور اعضای هیأت علمی در کنفرانس ها و نشست های علمی بین المللی

- برگزاری کنفرانس های تلفنی و تصویری برای ارتقای سطح همکاری های علمی بین المللی میان موسسه و سایر مراکز تحقیقاتی برون مرزی

- اطلاع رسانی در خصوص کنفرانس های بین المللی هماهنگ با حوزه فعالیت موسسه به اعضای هیأت علمی

- همکاری با سازمان های بین المللی نظیر فائو، یونسکو و یونیدو