ورود به بخش استارت آپ ها rocket
دکتر محمدعلی حصاری نژاد

دکتر محمدعلی حصاری نژاد

مدیر امور پژوهشی

ma.hesarinejad@rifst.ac.ir 

تلفن: 35425411-051 

مهندس زهرا زهرائی

مهندس زهرا زهرائی

کارشناس گروه امور پژوهشی

z.zahraee@rifst.ac.ir  

تلفن: 35425413-051  

آزیتا کرمی

آزیتا کرمی

کارشناس گروه امور پژوهشی

a.karami@rifst.ac.ir 

تلفن: 35425412-051