ورود به بخش استارت آپ ها rocket

گروه امور پژوهشی و پذیرش طرح های کاربردی مسئولیت اجرای سیاست¬های پژوهشی مؤسسه و هماهنگی امور پژوهشی شامل تدارک، پشتیبانی و نظارت بر فعالیت¬های پژوهشی اعضای هیأت علمی را بر عهده دارد. در این راستا مهمترین وظایف این گروه عبارتند از:

•جمع آوری، ساماندهی و استخراج اطلاعات آماری و گزارشات مدیریتی از فعالیت¬های مختلف پژوهشی مؤسسه

•تدوین روش¬های اجرایی مناسب جهت تصویب، بررسی، نظارت و ارزیابی طرحهای پژوهشی

•تدوین و بازنگری دوره¬ای مقررات، آئین نامه ها و دستورالعمل ها

•اجرای کامل طرح اعتبار پژوهشی (پژوهانه) اعضای هیأت علمی

•انجام امور مربوط به تشویقی انتشار مقالات اعضای هیأت علمی

•انتخاب و تشویق پژوهشگر برگزیده اعضای هیأت علمی

•انجام امور مربوط به سفرهای علمی داخل و خارج جهت شرکت در کنفرانس ها و همایش های علمی

•فعالیت¬های مربوط به برگزاری کنفرانس ها و همایش های علمی در مؤسسه

•ارزیابی پیشرفت فعالیت های پژوهشی در قالب برنامه های راهبردی و سیاست های مصوب

•انجام کلیه امور مربوط به قراردادهای پژوهشی و اقدام در خصوص اجرای آن ها

•انجام امور مربوط به ترفیع ، ارتقاء و تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی مؤسسه

•انجام کلیه امور مربوط به جذب متقاضیان عضویت در هیأت علمی مؤسسه