ورود به بخش استارت آپ ها rocket
# توضیحات دسته بندی دانلود
1 درخواست پاداش چاپ مقاله پاداش مقاله download_icon
2 درخواست پاداش چاپ مقاله پژوهانه download_icon
3 فرم اطلاعات اولیه طرح پژوهشی FR-RP-01-00 طرح های پژوهشی download_icon
4 فرم پيشنهاد طرح پژوهشي FR-RP-02-00 طرح های پژوهشی download_icon
5 فرم داوری پيشنهاد طرح پژوهشي FR-RP-05-00 طرح های پژوهشی download_icon
6 فرم صورت وضعيت طرح پژوهشی FR-RP-07-00 طرح های پژوهشی download_icon
7 فرم خلاصه اطلاعات طرح پژوهشی FR-RP-09-00 طرح های پژوهشی download_icon
8 فرم تسویه از امور آزمایشگاه های مرکزی مؤسسه FR-RP-10-00 طرح های پژوهشی download_icon
9 فرم تسویه حساب مالی طرح پژوهشی FR-RP-11-00 طرح های پژوهشی download_icon
10 فرم اعلام نظر ناظر FR-RP-12-00 طرح های پژوهشی download_icon
11 فرم درخواست پرداخت حق نظارت FR-RP-13-00 طرح های پژوهشی download_icon
12 فرم ارزیابی طرح های پژوهشی(خاتمه یافته)- ویژه داور طرح های پژوهشی download_icon
13 فرم درصد سهم مجریان در جلب مشارکت طرح های پژوهشی download_icon
14 فرم پيشنهاد طرح فناوری FR-RI-01-01 طرح های فناوری download_icon
15 فرم درخواست وجه طرح فناوری FR-RI-02-00 طرح های فناوری download_icon
16 فرم برنامه مطالعاتی FR-RF-01-00 فرصت مطالعاتی download_icon
17 فرصت مطالعاتی خارج از کشور فرصت مطالعاتی download_icon
18 فرم گزارش مأموریت ماًموریت download_icon