ورود به بخش استارت آپ ها rocket
# توضیحات دسته بندی دانلود
1 دستورالعمل شرکت اعضای هیأت علمی در کارگاه ها و نمایشگاه های تخصصی بین المللی آیین نامه download_icon
2 شیوه نامه حمایت اعضای هیأت علمی جهت شرکت در کنفرانسهای خارج از کشور آیین نامه download_icon
3 آیین نامه برگزاری انتخابات مدیران گروه های پژوهشی آیین نامه download_icon
4 آیین نامه ارزیابی دانش فنی آیین نامه download_icon
5 دستورالعمل اعطای پاداش مقالات پاداش مقاله download_icon
6 دستورالعمل تخصیص اعتبار پژوهانه اعضای هیأت علمی- ویرایش سوم پژوهانه download_icon
7 موارد مصرف و سقف هزینه پژوهانه برای سال 1402 پژوهانه download_icon
8 شیوه نامه اعطای ترفیع سالانه اعضای هیأت علمی ترفیع download_icon
9 الحاقيه شيوه نامه ترفيع سالانه اعضای هیأت علمی ترفیع download_icon
10 اجرای طرح پژوهانه پژوهانه download_icon
11 مدارک لازم در تکمیل فرم ترفیع پایه سالیانه ترفیع download_icon
12 آیین نامه داخلی ساعت موظفی اعضای هیأت علمی ساعت موظفی download_icon
13 آئین نامه شورای داخلی گروههای پژوهشی شوراها download_icon
14 آئین نامه شورای علمی- تخصصی شوراها download_icon
15 آئین نامه شورای پژوهشی شوراها download_icon
16 روش اجرایی پذیرش، تصویب و اجرای طرح های پژوهشی-ویرایش دوم طرح های پژوهشی download_icon
17 دستورالعمل تعیین دستاوردها و تعهدات طرح های پژوهشی طرح های پژوهشی download_icon
18 روش اجرایی پذیرش، تصویب و اجرای طرح های فناوری - ویرایش سوم طرح های فناوری download_icon
19 روش اجرایی فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی در جامعه و صنعت فرصت مطالعاتی download_icon