ورود به بخش استارت آپ ها rocket
# توضیحات دسته بندی دانلود
1 آئین نامه ارتقای اعضای هیأت علمی-پژوهشی ارتقا download_icon
2 تاییدیه وزارت عتف-ماده 5 موارد خاص-11-5-99 ارتقا download_icon
3 آیین نامه اجرایی سامانه تأمین اعتبارات پژوهشی (ستاپ) آیین نامه download_icon
4 آئین نامه بکارگیری دستیار پژوهشی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی وزارت علوم آیین نامه download_icon
5 آیین نامه تعیین اعتبار نشریات علمی کشور آیین نامه download_icon
6 آئين نامه جامع مديريت دانشگاه ها آیین نامه download_icon
7 آئین نامه طرح پسا دکترای صنعتی آیین نامه download_icon
8 آیین نامه نحوه تاسیس واحدهای پژوهشی آیین نامه download_icon
9 آیین نامه همایش های علمی آیین نامه download_icon
10 پیش نویس شیوه نامه اجرایی طرح جوانه آیین نامه download_icon
11 دستورالعمل اجرایی آئین نامه طرح دانش افزایی و توانمندسازی اعضای هیأت علمی آیین نامه download_icon
12 دستورالعمل شرایط تشکیل شرکت دانش بنیان توسط اعضای هیأت علمی آیین نامه download_icon
13 شیوه نامه تشویق نویسندگان مقالات منتشر شده در نشریات معتبر بین المللی و داخلی پاداش مقاله download_icon
14 دستورالعمل نحوه اعطای پایه تشویقی پایه تشویقی download_icon
15 آئین نامه پژوهانه اعضای هیأت علمی پژوهانه download_icon
16 آیین نامه جذب و بکارگیری محقق پسا دکترا پسا دکترا download_icon
17 دستورالعمل اعطای ترفیع سالیانه ترفیع download_icon
18 آیین نامه خدمت موظف اعضای هیأت علمی ساعت موظفی download_icon
19 اصلاحیه آئین نامه استفاده از فرصت های مطالعاتی برای اعضای هیأت علمی فرصت مطالعاتی download_icon
20 آئین نامه استفاده از فرصت های مطالعاتی برای اعضای هیأت علمی فرصت مطالعاتی download_icon
21 شیوه نامه استفاده از فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی فرصت مطالعاتی download_icon
22 شیوه نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی در جامعه و صنعت فرصت مطالعاتی download_icon
23 کتاب_طرح_فرصت_مطالعاتي (1) فرصت مطالعاتی download_icon
24 آیین نامه مالکیت فکری دستاوردهای پژوهشی و فناوری مالکیت فکری download_icon