ورود به بخش استارت آپ ها rocket
# توضیحات دسته بندی دانلود
1 فرم اطلاعات اولیه طرح فرم های داخلی download_icon
2 فرم پيشنهاد طرح پژوهشي فرم های داخلی download_icon
3 فرم پیشنهاد طرح فنی مهندسی فرم های داخلی download_icon
4 فرم درخواست وجه طرح فنی مهندسی فرم های داخلی download_icon
5 فرم پرسشنامه پیشرفت طرح فرم های داخلی download_icon
6 فرم اعلام نظر ناظر فرم های داخلی download_icon
7 فرم ارزیابی طرح های پژوهشی(خاتمه یافته)- ویژه داور فرم های داخلی download_icon
8 فرم درخواست پرداخت حق نظارت فرم های داخلی download_icon
9 فرم خلاصه اطلاعات طرح پژوهشی فرم های داخلی download_icon
10 فرم برنامه مطالعاتی فرم های داخلی download_icon
11 درخواست تشویقی چاپ مقاله فرم های داخلی download_icon
12 صورت وضعيت پژوهانه فرم های داخلی download_icon
13 فرم صورت وضعيت طرح پژوهشی فرم های داخلی download_icon
14 فرم تسویه حساب مالی طرح پژوهشی فرم های داخلی download_icon
15 الحاقيه شيوه نامه ترفيع سالانه اعضای هیأت علمی فرم های داخلی download_icon
16 فرم داوری پیشنهاد طرح پژوهشی فرم های داخلی download_icon