# توضیحات دسته بندی دانلود
1 پرسشنامه پیشرفت طرح آئین نامه های وزارتی download_icon
2 پرسشنامه طرح تأییدی آئین نامه های وزارتی download_icon
3 درخواست تشویقی چاپ مقاله آئین نامه های وزارتی download_icon
4 صورت وضعيت پژوهانه آئین نامه های وزارتی download_icon
5 صورت وضعيت طرح پژوهشی آئین نامه های وزارتی download_icon
6 فرم ارزشیابی و کارشناسی طرحهای تأییدی آئین نامه های وزارتی download_icon
7 فرم اطلاعات اولیه طرح آئین نامه های وزارتی download_icon
8 فرم اعلام نظر ناظر آئین نامه های وزارتی download_icon
9 فرم پرداخت پرسنلی آئین نامه های وزارتی download_icon
10 فرم پيشنهاد طرح پژوهشي آئین نامه های وزارتی download_icon
11 فرم درخواست پرداخت حق نظارت آئین نامه های وزارتی download_icon
12 فرم پرداخت هزینه مأموریت از محل اعتبار جاری آئین نامه های وزارتی download_icon
13 فرم پرداخت هزینه مأموریت از محل اعتبار طرح، پژوهانه آئین نامه های وزارتی download_icon
14 فرم تقاضای مأموریت و تأمین اعتبار آئین نامه های وزارتی download_icon
15 فرم درخواست وجه طرح فنی مهندسی آئین نامه های وزارتی download_icon
16 فرم ارزیابی پیشنهاد طرح پژوهشی آیین نامه های وزارتی download_icon