ورود به بخش استارت آپ ها rocket
# توضیحات دسته بندی دانلود
1 روش اجرایی پذیرش، تصویب و اجرای طرح های فنی مهندسی فرم های داخلی download_icon
2 روش اجرایی پذیرش، تصویب و اجرای طرحهای پژوهشی فرم های داخلی download_icon
3 دستورالعمل تعیین دستاوردها و تعهدات طرح های پژوهشی فرم های داخلی download_icon
4 روش اجرایی فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی در جامعه و صنعت فرم های داخلی download_icon
5 دستورالعمل تخصیص اعتبار پژوهانه اعضای هیأت علمی فرم های داخلی download_icon
6 شیوه نامه حمایت اعضای هیأت علمی جهت شرکت در کنفرانسهای خارج از کشور فرم های داخلی download_icon
7 آیین نامه ارزیابی دانش فنی فرم های داخلی download_icon
8 آیین نامه دوره دکتری پژوهش محور فرم های داخلی download_icon
9 آیین نامه شورای آموزش و تحصیلات تکمیلی فرم های داخلی download_icon
10 آئین نامه شورای پژوهشی فرم های داخلی download_icon
11 آئین نامه شورای علمی- تخصصی فرم های داخلی download_icon
12 آئین نامه شورای داخلی گروههای پژوهشی فرم های داخلی download_icon
13 آیین نامه برگزاری انتخابات مدیران گروه های پژوهشی فرم های داخلی download_icon
14 الحاقيه شيوه نامه ترفيع سالانه اعضای هیأت علمی فرم های داخلی download_icon
15 شیوه نامه اجرای طرحهای مشارکت دار بدون گردش مالی فرم های داخلی download_icon
16 شیوه نامه حمایت اعضای هیأت علمی جهت شرکت در کنفرانسهای خارج از کشور فرم های داخلی download_icon
17 دستورالعمل شرکت اعضای هیأت علمی در کارگاه ها و نمایشگاه های تخصصی بین المللی فرم های داخلی download_icon
18 جدول هزینه کرد پژوهانه سال 99 فرم های داخلی download_icon
19 آیین نامه اجرای طرح های پژوهشی و صنعتی بین المللی فرم های داخلی download_icon