ورود به بخش استارت آپ ها rocket
محلول سازی کاربردی

محلول سازی کاربردی

کارگاه آموزشی
  • تاریخ برگزاری
  • چهارشنبه، 22 خردادماه 1398
  • ساعت
  • 8:00 الی 14:00
  • مکان برگزاری
  • مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی