ورود به بخش استارت آپ ها rocket
نشست روًسای دانشگاهها و موسسات پژوهشی و فناوری333

نشست روًسای دانشگاهها و موسسات پژوهشی و فناوری333

هم اندیشی دانشگاه و دولت در شرایط تحریم333
  • تاریخ برگزاری
  • چهارشنبه، 26 تیرماه 1398
  • ساعت
  • مکان برگزاری