ورود به بخش استارت آپ ها rocket
سخنرانی علمی با موضوع:

سخنرانی علمی با موضوع:

Adsorption of Proteins and their Mixtures with Surfactants at Liquid Interfaces
  • تاریخ برگزاری
  • سه شنبه، 2 مهرماه 1398
  • ساعت
  • 13:00 الی 14:30
  • مکان برگزاری
  • موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی