ورود به بخش استارت آپ ها rocket
فراخوان جذب شرکتهای دانش بنیان و فنآور

فراخوان جذب شرکتهای دانش بنیان و فنآور

مستقر در پارکهای علم و فناوری، مراکز رشد و پژوهشگاهها
  • تاریخ برگزاری
  • تا پایان دی ماه 99
  • ساعت
  • مکان برگزاری
  • دانشگاه تهران