ورود به بخش استارت آپ ها rocket
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

اولین دوره طرح ضیافت اندیشه اساتید به صورت مستقل در مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، اولین دوره طرح ضیافت اندیشه اساتید با موضوع غرب شناسی برای اعضای هیأت علمی این مؤسسه برگزار شد.

شایان ذکر است دکتر محمد جعفر جهانگیر فیض آبادی، عضو هیأت علمی گروه معارف دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد  به عنوان مدرس در این کارگاه آموزشی به ارائه مطالب موضوع کارگاه پرداخت. 

تگ ها: