ورود به بخش استارت آپ ها rocket
 1. گزارش تصویری حضور نمایندگان موسسه در بازدید از دستاوردهای علمی کشور عراق (بخش اول)
 2. گزارش تصویری حضور نمایندگان موسسه در بازدید از دستاوردهای علمی کشور عراق (بخش اول)
 3. گزارش تصویری حضور نمایندگان موسسه در بازدید از دستاوردهای علمی کشور عراق (بخش اول)
 4. گزارش تصویری حضور نمایندگان موسسه در بازدید از دستاوردهای علمی کشور عراق (بخش اول)
 5. گزارش تصویری حضور نمایندگان موسسه در بازدید از دستاوردهای علمی کشور عراق (بخش اول)
 6. گزارش تصویری حضور نمایندگان موسسه در بازدید از دستاوردهای علمی کشور عراق (بخش اول)
 7. گزارش تصویری حضور نمایندگان موسسه در بازدید از دستاوردهای علمی کشور عراق (بخش اول)
 8. گزارش تصویری حضور نمایندگان موسسه در بازدید از دستاوردهای علمی کشور عراق (بخش اول)
 9. گزارش تصویری حضور نمایندگان موسسه در بازدید از دستاوردهای علمی کشور عراق (بخش اول)
 10. گزارش تصویری حضور نمایندگان موسسه در بازدید از دستاوردهای علمی کشور عراق (بخش اول)
 11. گزارش تصویری حضور نمایندگان موسسه در بازدید از دستاوردهای علمی کشور عراق (بخش اول)

دکتر رضوی رئیس موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی به همراه دکتر فیضی معاون پژوهشی و فناوری، دکتر قرآنی مدیر گروه همکاری های بین الملل و دکتر پهلوان لو مدیر کارآفرینی و ارتباط با جامعه طی دعوتی سه روزه از اخرین دستاوردهای علمی کشور عراق بازدید کردند.

تگ ها: