ورود به بخش استارت آپ ها rocket

موضوعات پژوهشی تقاضا محور جهت جذب دانشجوی دکتری پژوهش محور سال 1403- 1402

دانلود فرم طرحواره

رديف

نام پژوهشكده

نام رشته

گرايش

موضوع طرح پژوهشي جهت ارائه طرح‌واره

1

فناوریهای پیشرفته مواد غذایی

مهندسی علوم صنایع غذایی

زیست فناوری مواد غذایی

کاربرد زیست فناوری در تولید غذاهای فراسودمند(پروبیوتیک، پری بیوتیک و سین بیوتیک)

2

فناوریهای پیشرفته مواد غذایی

مهندسی علوم صنایع غذایی

زیست فناوری مواد غذایی

کاربرد روش های زیست فناوری در افزایش ماندگاری و کاهش سطح آلاینده های مواد غذایی (آلاینده های فیزیکی، شیمیایی و میکروبی)

3

فناوریهای پیشرفته مواد غذایی

مهندسی علوم صنایع غذایی

زیست فناوری مواد غذایی

کاربرد روش های بیولوژیکی در ایجاد ارزش افزوده در ضایعات محصولات کشاورزی

4

فناوریهای پیشرفته مواد غذایی

مهندسی علوم صنایع غذایی

زیست فناوری مواد غذایی

تولید متابولیت های میکروبی مورد استفاده در صنعت غذا (مواد اولیه، افزودنی ها و...) با استفاده از فرآیندهای تخمیری و... .

5

علوم و مهندسی صنایع غذایی

مهندسی علوم صنایع غذایی

فناوری مواد غذایی

طراحی و فرمولاسیون پودرهای پایدارکننده در صنایع لبنی با قابلیت انحلال

6

علوم و مهندسی صنایع غذایی

مهندسی علوم صنایع غذایی

فناوری مواد غذایی

طراحی مهندسی ساختار پایدارکننده در مرز آب-هوای کف­های غذایی با هدف بهبود پایداری کف

7

علوم و مهندسی صنایع غذایی

مهندسی علوم صنایع غذایی

فناوری مواد غذایی و صنایع غذایی

بهره­گیری ساختارهای کواسروات در امولسیون پیکرینگ­ها

8

علوم و مهندسی صنایع غذایی

مهندسی علوم صنایع غذایی

فناوری مواد غذایی و صنایع غذایی 

نقش روانشاختی غذایی در فرمولاسیون­های غذایی و بهبود در حافظه ناخودآگاه مشتریان محصولات غذایی 

9

فناوریهای پیشرفته مواد غذایی

مهندسی علوم صنایع غذایی

صنایع غذایی

استفاده از روش های نوین درون پوشانی در بهبود ویژگی های تغذیه ای/حسی محصولات غذایی

10

فناوریهای پیشرفته مواد غذایی

مهندسی علوم صنایع غذایی

صنایع غذایی

بهره گیری از فناوری های نوین در بهبود خواص رئولوژیکی، ریز ساختار و ویژگی های حسی محصولات غذایی

12

علوم و مهندسی صنایع غذایی

مهندسی علوم صنایع غذایی

شیمی مواد غذایی

افزودنی های غذایی و غذا- داروها (استخراج-پایدار سازی- رهایش کنترل شده)

13

علوم و مهندسی صنایع غذایی

مهندسی علوم صنایع غذایی

شیمی مواد غذایی

بسته بندی هوشمند و زیست تخریب پذیر( تهیه بسته بندی های فعال دوستدار محیط زیست و بررسی  ماندگاری مواد غذایی درآن ها)

14

علوم و مهندسی صنایع غذایی

مهندسی علوم صنایع غذایی

شیمی مواد غذایی

تولید مواد اولیه در صنایع غذایی
(امولسیفایرها، استابلایزرها، قند های رژیمی و ..)

15

علوم و مهندسی صنایع غذایی

فناوریهای پیشرفته مواد غذایی

مهندسی علوم صنایع غذایی

شیمی مواد غذایی

روش های کروماتو گرافی در جداسازی و حذف باقیمانده سموم از مواد غذایی

16

علوم و مهندسی صنایع غذایی

فناوریهای پیشرفته مواد غذایی

مهندسی علوم صنایع غذایی

شیمی مواد غذایی

کاربرد حسگرها و حسگرهای زیستی در تشخیص آلاینده های میکروبی در مواد غذایی

17

علوم و مهندسی صنایع غذایی

مهندسی علوم صنایع غذایی

گروه ایمنی

بررسی مدل های ارزیابی خطر مایکوتوکسین ها

18

فناوریهای پیشرفته مواد غذایی

مهندسی علوم صنایع غذایی

گروه ایمنی

کاربرد حسگرها و حسگرهای زیستی در تشخیص انواع آلاینده های در مواد غذایی

تگ ها: