1. دوره آموزشی کاربرد آنزیم در صنایع لبنی برگزار شد

دوره آموزشی کاربرد آنزیم در صنایع لبنی با همکاری شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی، اداره کل استاندارد خراسان رضوی و موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، محور های تدریس شده در این کارگاه آموزشی شامل آنزیم های اصلی و عمده مورد استفاده در صنایع لبنی و منابع تولید آنها، روش های مختلف به کارگیری آنزیم در فرآورده های لبنی و فرآیند تفصیلی به کارگیری آنزیم می باشد.

شایان ذکر است «دکتر حبیبی نجفی» عضو هیات علمی گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان مدرس این کارگاه آموزشی به تدریس محور های ذکر شده پرداخت.