ورود به بخش استارت آپ ها rocket
  1. انتصاب رئیس موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی به عضویت کارگروه نظارت بر موسسه های پژوهشی و فناوری

از سوی رئیس هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی، رئیس موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی به عنوان عضو کارگروه نظارت و ارزیابی موسسه های پژوهشی و فناوری و مراکز رشد و فناوری منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، به موجب این حکم «دکتر قدیر رجب زاده» به مدت 2 سال به عضویت این هیأت در خراسان رضوی در آمد.

لازم به ذکر است فعاليت هاي نظارتي هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی بر عملكرد مؤسسات آموزش عالي استان اعم از دولتي، غيردولتي، آزاد اسلامي، پيام نور، علمي-كاربردي و آموزش هاي عالي آزاد از سال 1387 آغاز شده است.

مهمترين فعاليت هاي اين هیأت تدوين سند چشم انداز آموزشي عالي استان، تشكيل تيم هاي بازديد متشكل از اعضاي هيأت علمي و كاركنان و برگزاري همايش هاي آموزشي براي اعضاي اين تيم ها، برنامه ريزي و هماهنگي براي انجام دو دور بازديد كامل از كليه 130 مؤسسه آموزش عالي فعال استان و ارسال خلاصه گزارش بازديدها همراه با تحليل آن ها و مستندات لازم به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده است.

تگ ها: