ورود به بخش استارت آپ ها rocket
  1. دوره آموزشی برنامه ریزی و کنترل پروژه های پژوهشی برگزار شد
  2. دوره آموزشی برنامه ریزی و کنترل پروژه های پژوهشی برگزار شد
  3. دوره آموزشی برنامه ریزی و کنترل پروژه های پژوهشی برگزار شد
  4. دوره آموزشی برنامه ریزی و کنترل پروژه های پژوهشی برگزار شد
  5. دوره آموزشی برنامه ریزی و کنترل پروژه های پژوهشی برگزار شد
  6. دوره آموزشی برنامه ریزی و کنترل پروژه های پژوهشی برگزار شد

دوره آموزشی برنامه ریزی و کنترل پروژه، ویژه اعضای هیأت علمی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، «دکتر ابراهیم رضایی نیک» رئیس دانشکده مهندسی دانشگاه سجاد به عنوان مدرس در این کارگاه آموزشی به تدریس سرفصل های مربوطه پرداخت.

شایان ذکر است در این کارگاه آموزشی به صورت کاربردی مطالبی در زمینه مدیریت پروژه و جایگاه آن در کاهش زمان، هزینه و ارتقای کیفیت اجرای پروژه ها، تکنیک های مدیریت و کنترل پروژه و بکارگیری آنها در پروژه های تحقیقاتی و همچنین معرفی نرم افزارهای مدیریت کنترل پروژه ارائه شد.

تگ ها: