01

شهریور

همایش بین المللی توسعه همکاری های علمی و منطقه ای علوم صنایع غذایی و کشاورزی

همایش بین المللی توسعه همکاری های علمی و منطقه ای علوم صنایع غذایی و کشاورزی

13

تیر

نوآوردگاه مکمل های غذایی و گیاهی در مشهد برگزار می شود

برای اولین بار در صنعت غذای کشور؛ نوآوردگاه مکمل های غذایی و گیاهی در مشهد برگزار می شود

13

تیر

بازتاب خبر افتتاح آزمایشگاه تراریخته

افتتاح آزمایشگاه تراریخته

13

تیر

بهره برداری دستگاه پاستوریزاتور

بهره برداری دستگاه پاستوریزاتور