ورود به بخش استارت آپ ها rocket
  1. دستیابی به دانش فنی پایش فساد ماهی با استفاده از نانو سنسور های حساس به pH
تگ ها: