1. دستیابی به دانش فنی پایش فساد ماهی با استفاده از نانو سنسور های حساس به pH