ورود به بخش استارت آپ ها rocket

- با توجه به محدودیت زمان و تعداد زیاد متقاضیان، ضروری است دانشجویان محترم مطابق جدول زمان بندی مصاحبه آزمون دکتری اول وقت هر نوبت مصاحبه در محل مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی حضور به هم رسانند.

- در دست داشتن اصل و کپی کلیه مدارک و مستندات که در اطلاعیه به آن اشاره شده است، الزامی است.

 

دانلود جدول زمانبندی

تگ ها: