ورود به بخش استارت آپ ها rocket
  1. بازدید سرپرست دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور فناوری  وزارت علوم از موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
  2. بازدید سرپرست دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور فناوری  وزارت علوم از موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
  3. بازدید سرپرست دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور فناوری  وزارت علوم از موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
  4. بازدید سرپرست دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور فناوری  وزارت علوم از موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

قائم مقام معاون پژوهشی و سرپرست دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی و دبیرخانه شبکه ملی پژوهش و فناوری علوم و صنایع غذایی بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، «دکتر مهدی کشمیری» در این بازدید ضمن آشنایی زیر ساخت ها و آزمایشگاه های مؤسسه، از عملکرد پژوهشی و نیز برنامه های جاری در خصوص تربیت دانشجوی کارآفرین بازدید کرد.

همچنین در جریان این بازدید ضمن اطلاع از مشکلات ساختاری و اجرایی پیش روی مؤسسه، راهکارهای عملیاتی رفع آنها نیز مورد بررسی قرار گرفت.

تگ ها: