ورود به بخش استارت آپ ها rocket
  1. مدیر کارآفرینی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی در اجلاس چهره های ماندگار تقدیر شد
  2. مدیر کارآفرینی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی در اجلاس چهره های ماندگار تقدیر شد
  3. مدیر کارآفرینی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی در اجلاس چهره های ماندگار تقدیر شد
  4. مدیر کارآفرینی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی در اجلاس چهره های ماندگار تقدیر شد
  5. مدیر کارآفرینی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی در اجلاس چهره های ماندگار تقدیر شد
  6. مدیر کارآفرینی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی در اجلاس چهره های ماندگار تقدیر شد
  7. مدیر کارآفرینی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی در اجلاس چهره های ماندگار تقدیر شد
  8. مدیر کارآفرینی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی در اجلاس چهره های ماندگار تقدیر شد
  9. مدیر کارآفرینی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی در اجلاس چهره های ماندگار تقدیر شد

مدیر کارآفرینی و ارتباط با جامعه موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی در نشست سالیانه منتخبین چهره های ماندگار مدیریت ایران تقدیر شد.

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، از طرف مرکز پژوهش و آموزش مدیریت ایران و با همکاری سازمان جهانی رتبه بندی مدیران، چهره های ماندگار مدیریت ایران در سال 97 پس از ارزیابی شاخص های 7 گانه تعیین شدند و طی مراسی از آنها تجلیل به عمل آمد.

در این نشست با ممیزی صورت گرفته بر اساس شاخص های 7 گانه رهبری، مدیریت منابع، مدیریت زنجیره تأمین، مدیریت عملیات، مدیریت کیفیت و بهره وری، مدیریت بازرگانی و مدیریت تکنولوژی از «دکتر علیرضا صادقیان» به عنوان مدیر کارآفرینی و ارتباط با جامعه مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع تقدیر شد.