ورود به بخش استارت آپ ها rocket
  1. دبیر کمیته فنی متناظر ادویه و چاشنی ایزو به عنوان کمیته فنی نمونه تقدیر شد
  2. دبیر کمیته فنی متناظر ادویه و چاشنی ایزو به عنوان کمیته فنی نمونه تقدیر شد
  3. دبیر کمیته فنی متناظر ادویه و چاشنی ایزو به عنوان کمیته فنی نمونه تقدیر شد
  4. دبیر کمیته فنی متناظر ادویه و چاشنی ایزو به عنوان کمیته فنی نمونه تقدیر شد

دبیر کمیته فنی متناظر ادویه و چاشنی ایزو (TC34/SC7) به عنوان کمیته فنی نمونه کشوری از سوی سازمان ملی استاندارد ایران برگزیده و تقدیر شد.

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، دبیری این کمیته در سال 94 از طرف سازمان ملی استاندارد به «دکتر جواد فیضی» عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی واگذار شده است.

از وظایف این کمیته بررسی، پیشنهاد، اصلاح و تجدید نظر در استانداردهای بین المللی در زمینه ادویه و چاشنی ها است.

از جمله فعالیت های این کمیته در سه سال گذشته می توان به اظهار نظر در مورد استانداردهای ارائه شده از طرف سایر کشورها و پیشنهاد و تدوین چند استاندارد بین المللی در زمینه زعفران، پودر لیمو عمانی، سماق، زرشک و پاپریکا به سازمان جهانی استاندارد (ایزو) از سوی ایران اشاره کرد.