ورود به بخش استارت آپ ها rocket
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، دکتر مهیار حیدر پور، پژوهشگر دانشکده علوم پزشکی دانشگاه هاروارد آمریکا در این سخنرانی علمی به  بررسی چالشها، فرصت ها و راه کارها در زمینه موضوع سخنرانیرداخت  و بر آخرین یافته های علمی در بخش بیوتکنولوژی تاکید کرد.

تگ ها: