ورود به بخش استارت آپ ها rocket
  1. 1
  2. 2
  3. 3

کارگاه آموزشی «جذب اتمی» در مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، «دکتر مسلم جهانی» عضو هیأت علمی این مؤسسه پژوهشی در زمینه اساس و تئوری جذب اتمی، منابع اتمی کننده، آشنایی با اصول طیف سنجی اتمی، تداخل های طیفی و شیمیایی و آنالیز نمونه حقیقی به تدریس در این کارگاه آموزشی پرداخت.