ورود به بخش استارت آپ ها rocket
  1. در مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی انجام شد؛ دفاع از رساله دکتری با موضوع «بررسی پایش کیفی فساد ماهی با استفاده از حسگرهای هالوکرومیک»
  2. در مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی انجام شد؛ دفاع از رساله دکتری با موضوع «بررسی پایش کیفی فساد ماهی با استفاده از حسگرهای هالوکرومیک»
  3. در مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی انجام شد؛ دفاع از رساله دکتری با موضوع «بررسی پایش کیفی فساد ماهی با استفاده از حسگرهای هالوکرومیک»
  4. در مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی انجام شد؛ دفاع از رساله دکتری با موضوع «بررسی پایش کیفی فساد ماهی با استفاده از حسگرهای هالوکرومیک»

دفاع از رساله دکتری با موضوع «بررسی پایش کیفی فساد ماهی با استفاده از حسگرهای هالوکرومیک» در مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی انجام شد.
به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، «زهرا آقایی» دانشجو این رساله دکتری در خصوص اهمیت انجام این طرح پژوهشی گفت: رشد میکروبی در مواد غذایی، نیرو محرکه ای برای ابداع روش‌های جدید در کنترل فرآورده های غذایی جهت اطمینان از کیفیت و ایمنی آن ها است. برای صنعت غذا توسعه ابزارهای ساده، ارزان، سریع، مطمئن و غیرمخرب جهت ارزیابی سریع تازگی محصولات غذایی بسیار حائز اهمیت است. طراحی و تولید بسته‌بندی های هوشمند دارای حسگرهایی که تازگی فرآورده غذایی را به سرعت نشان می دهند از جمله این موارد است.
وی ادامه داد: معمولاً ماهي در هنگام شروع فساد، شروع به آزاد كردن ترکیبات آمینه فرار مي كند که به صورت کلی به عنوان TVB-N شناخته می شوند و در واقع میزان TVB-N به عنوان شاخصی از فساد ماهی معرفی شده است. در پژوهش حاضر، به بررسی تولید حسگرهای هالوکرومیک بر پایه بیوپلیمرهای استات سلولز و زئین و رنگ آلیزارین پرداخته شده است تا بتوان با افزایش میزان TVB-N  تولیدی در زمان نگهداری ماهی، فساد ماهی را در زمان واقعی و بصورت بصری تشخیص داد.
آقایی با بیان اینکه حسگرهای مورد نظر با استفاده از روش الکتروریسی و قالب گیری تولید شده اند افزود: بر اساس نتایج رنگ‌سنجی، حسگرهای تولیدی به روش الکتروریسی توانستند فساد ماهی را بصورت بصری و در زمان واقعی نشان دهند.
شایان ذکر است: این پژوهش توسط «مهندس زهرا آقایی» دانشجوی دکتری صنایع غذایی مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی انجام شد و « دکتر بهاره عمادزاده»، و «دکتر بهروز قرآنی» اعضای هیأت علمی گروه نانو فناوری مواد غذایی مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، هدایت این رساله را به عهده داشته اند.

تگ ها: