ورود به بخش استارت آپ ها rocket
  1. مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی با موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی تفاهم نامه همکاری امضاء کردند
  2. مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی با موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی تفاهم نامه همکاری امضاء کردند
  3. مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی با موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی تفاهم نامه همکاری امضاء کردند
  4. مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی با موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی تفاهم نامه همکاری امضاء کردند

مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی با موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی تفاهم نامه همکاری امضاء کردند

تگ ها: