ورود به بخش استارت آپ ها rocket
  1. گسترش همکاری های علمی مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی با صنایع دفاع
  2. گسترش همکاری های علمی مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی با صنایع دفاع
  3. گسترش همکاری های علمی مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی با صنایع دفاع
  4. گسترش همکاری های علمی مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی با صنایع دفاع
  5. گسترش همکاری های علمی مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی با صنایع دفاع
  6. گسترش همکاری های علمی مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی با صنایع دفاع
  7. گسترش همکاری های علمی مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی با صنایع دفاع
  8. گسترش همکاری های علمی مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی با صنایع دفاع
  9. گسترش همکاری های علمی مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی با صنایع دفاع
  10. گسترش همکاری های علمی مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی با صنایع دفاع

مدیران بخش های مختلف صنایع دفاع ضمن بازدید از موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی و آشنایی با توانمندی ها و دستاوردهای این مرکز پژوهشی، بر گسترش همکاری های مشترک تاکید کردند.

تگ ها: