ورود به بخش استارت آپ ها rocket
  1. مدیران واحدهای صنعتی  استان مازندران از موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی بازدید کردند
  2. مدیران واحدهای صنعتی  استان مازندران از موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی بازدید کردند

مدیران واحدهای صنعتی فعال داستان مازندران به منظور آشنایی با خدمات فنی، تخصصی و آزمایشگاهی از موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، این بازدید باهماهنگی شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی انجام شد و مدیران کارخانجات صنایع غذایی این استان زمینه های همکاری مشترک و بهره‌گیری از خدمات فنی، تخصصی و آزمایشگاهی با این موسسه را بررسی کردند.

تگ ها: