ورود به بخش استارت آپ ها rocket
  1. انتصاب جناب آقای دکتر سید محمد علی رضوی به عنوان عضو صاحب نظر د رکارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری شورای برنامه ریزی و توسعه استان

رئیس محترم موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، جناب آقای دکتر سید محمد علی رضوی در تاریخ 25 اردیبهشت ماه 1402 طی حکمی از سوی معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع استانداری، جناب آقای مرتضی دهقانی به عنوان عضو صاحب نظر در کارگروه آموزش ، پژوهش، فناوری و نوآوری شورای برنامه ریزی و توسعه استان منصوب گردیدند.

شایان ذکر است در آیین ­نامه اجرایی شورای برنامه ­ریزی و توسعه استان ­ها، برای این کارگروه که ریاست آن برعهده استاندار محترم بوده و به تصویب هیات محترم وزیران نیز رسیده است، وظایف و اختیاراتی از جمله تدوین اولویت­های پژوهشی استان و هدایت اعتبارات تحقیقاتی به سمت آنها، ایجاد هماهنگی بین دستگاه­ها و مراکز تحقیقاتی استان برای بهره ­گیری از ظرفیت ­های آنها در ارتقای کیفی تولیدات داخلی، تدوین برنامه لازم برای حمایت از تولید علم و فناوری و تجاری ­سازی ایده­ ها در استان و پیگیری توسعه ارتباط متقابل با مراکز علمی و پژوهشی خارج از کشور برشمرده شده است.

تگ ها: