ورود به بخش استارت آپ ها rocket
  1. پیش نشست علمی تخصصی فرآورده های حلال برگزار شد
  2. پیش نشست علمی تخصصی فرآورده های حلال برگزار شد
  3. پیش نشست علمی تخصصی فرآورده های حلال برگزار شد
  4. پیش نشست علمی تخصصی فرآورده های حلال برگزار شد
  5. پیش نشست علمی تخصصی فرآورده های حلال برگزار شد
  6. پیش نشست علمی تخصصی فرآورده های حلال برگزار شد
  7. پیش نشست علمی تخصصی فرآورده های حلال برگزار شد
  8. پیش نشست علمی تخصصی فرآورده های حلال برگزار شد
  9. پیش نشست علمی تخصصی فرآورده های حلال برگزار شد

در پژوهشکده علوم و صنایع غذایی پیش نشست علمی تخصصی در زمینه دستاوردهای پژوهشی فرآورده های حلال برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، در این نشست سخنرانی های علمی در زمینه آخرین دستاوردهای تحقیقاتی این پژوهشکده در زمینه فرآورده های حلال ارائه شد.

موضوع سخنرانی های این نشست علمی و تخصصی شامل طراحی زنجیره تولید تا مصرف نان طیب، نوشیدنی مبتنی بر حدیث رضوی و جایگزین های حلال در فرآیندهای غذایی می باشد که توسط آقایان دکتر حسین زمانی، دکتر علی رافع و خانم ها دکتر مرضیه رضوی زاده، دکتر آرام بستان و دکتر سمیرا یگانه زاد ارائه شد.

شایان ذکر است بازار محصولات غذایی حلال در جهان سریعترین رشد را در صنعت غذا به خود اختصاص داده که متاسفانه سهم ایران از بازار رو به توسعه این محصول بسیار ناچیز است.

در حالی که ایران یکی از واردکنندگان عمده فرآورده های حلال به شمار می رود که می بایست راهکاری برای جایگزینی آنها با سایر فرآورده های اندیشیده شود.