1. مسئولیت توسعه فناوری نانو در صنعت غذا به پژوهشکده علوم و صنایع غذایی محول شد