1. رونمایی از دستگاه پاستوریزاتور با قابلیت حفظ طعم و بوی مواد غذایی