ورود به بخش استارت آپ ها rocket
  1. حضور موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی در نهمین دوره بزرگداشت روز ملی آزمایشگاه
  2. حضور موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی در نهمین دوره بزرگداشت روز ملی آزمایشگاه
  3. حضور موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی در نهمین دوره بزرگداشت روز ملی آزمایشگاه
  4. حضور موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی در نهمین دوره بزرگداشت روز ملی آزمایشگاه
  5. حضور موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی در نهمین دوره بزرگداشت روز ملی آزمایشگاه

موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی در نهمین دوره مراسم بزرگداشت روز ملی آزمایشگاه و زادروز حکیم اسماعیل جرجانی که به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد روز شنبه مورخ 08/02/1403 برگزار شد حضور پیدا کرد.

در این جلسه مدیر آزمایشگاه های موسسه جناب آقای دکتر جهانی به عنوان یکی از سخنرانان کلیدی، ابتدا به معرفی آزمایشگاه های تخصصی این مرکز پژوهشی و همچنین دستاوردهای آزمایشگاه مرکزی در همکاری با اداره استاندارد، سازمان غذا و دارو و سازمان محیط زیست پرداخت. استقرار استاندارد ISO 17025 در حوزه آنالیزهای فیزیکوشیمیایی و میکروبی زعفران نیز یکی دیگر از دستاوردهای آزمایشگاه مرکزی موسسه بود که به آن اشاره شد.

در ادامه شیوه نامه محاسبه تعرفه خدمات آزمایشگاهی که با همکاری کارشناسان محترم آزمایشگاه های موسسه تدوین شده است برای حاضرین در جلسه تشریح گردید. در پایان این نشست از کارشناس برتر در حوزه آزمایشگاه های موسسه تقدیر به عمل آمد.