ورود به بخش استارت آپ ها rocket
  1. حضور موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری خراسان رضوی
  2. حضور موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری خراسان رضوی

موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی همراه با سایر نهادها و ارگان های استان در بیست و سومین نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری خراسان رضوی حضور یافت.

تگ ها: